Garanti

Vi har många som frågar angående garanti på produkter från Asien, andra frågor är reservdelar och service, vi besöker själva fabrikerna som tillverkar våra produkter och självfallet så finns även reservdelar i Sverige eller hos vår fabrik i Asien.
Det finns idag ett antal aktörer på marknaden som inte lämnar garantier som uppfyller konsumentköplagen. Eventuella reklamationer på våra varor åtgärdas via oss och fel av enklare karaktär försöker vi alltid lösa på distans i de fall kunden bor långt bort.
Vid eventuell reklamation skall alltid servicedokumentation samt garantibevis uppvisas.
Under hela garantitiden följer garantin produkten. Naturligtvis finns ingen så kallad självrisk vid garantireparation.

§ 1. Tillämpningsområde

Vi lämnar ett års Garanti på våra produkter. Köpare som köpt produkt för eget privat bruk har vid fel som omfattas av garantin rätt att göra de påföljder gällande mot säljaren som anges i Konsumentköplagen (1990:932).
Konsumentköplagen ger köparen ingen rätt till ersättning för ev. förlust i näringsverksamhet. Vad avser garantiåtgärd kan sådan endast utföras av säljaren d.v.s. asienimport.se/TOOLKING AB
eller av dem anvisad verkstad.

§ 2. Garantins omfattning

Säljaren ansvarar för fel som föreligger redan vid leveransen eller som uppkommer under garantitiden.
Säljaren ansvarar ej för fel som sannolikt beror på :

Som fel betraktas ej :
Eventuella justeringsåtgärder som kan erfordras före eller i samband med första servicen.
Normal åtgång av förbrukningsdetaljer såsom bromsar, batteri, etc. samt normal förslitning.

§ 3. Reklamationer

Om köparen vill påtala fel skall säljaren meddelas om detta inom en skälig tid, normalt inom 10 dagar, efter det att felet upptäckts.

§ 4. Avhjälpande av fel

Säljaren bestämmer lämpligast åtgärd för att avhjälpa fel på fordonet. Avhjälpande enligt garantin skall ske inom skälig tid efter reklamation skett och att fordonet lämnats. Reparation skall ske utan kostnad eller större olägenhet för köparen.
Vid bestämmande av vad som anses som skälig tid bör man ta hänsyn till köparens behov av fordonet, felets svårighetsgrad, omfattning och svårigheten att fastställa felet.

§ 5. Meningsskiljaktigheter

Ev. tvist gällande tolkning och/eller tillämpning av dessa bestämmelser, skall köpare och säljare i första hand lösa genom överenskommelse.
Kan sådan överenskommelse ej ske kan köparen vända sig till den kommunala konsumentvägledningen och/eller få sitt ärende prövat hos Allmänna reklamationsnämnden.

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.